Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme Dilmac.net Portalı Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),
Üniversiteler Mahallesi ODTÜ Teknokent Titanyum Blok 17/a adresinde mukim TAGA BİLİŞİM TRZ. GIDA. İNŞ. EML.ELK.DAN.ORG.MÜH.SAN VE TİC LTD.ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "TAGA BİLİŞİM" olarak anılacaktır) İle www.Dilmac.net portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


2. Tanımlar
"Üye": www.Dilmac.net portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Tercüman": "Üye"lere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".
"Portal": www.Dilmac.ne tisimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "TAGA BİLİŞİM"e talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası. "
 TAGA BİLİŞİM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "TAGA BİLİŞİM" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "TAGA BİLİŞİM", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "TAGA BİLİŞİM" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "TAGA BİLİŞİM" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.


"TAGA BİLİŞİM ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "TAGA BİLİŞİM VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "TAGA BİLİŞİM"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

TAGA BİLİŞİM VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "TAGA BİLİŞİM"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TAGA BİLİŞİM" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TAGA BİLİŞİM" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "TAGA BİLİŞİM" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "TAGA BİLİŞİM" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "TAGA BİLİŞİM" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "TAGA BİLİŞİM" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "TAGA BİLİŞİM" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "TAGA BİLİŞİM" tarafından tespit edilmesi veya "TAGA BİLİŞİM"in ticari kararları veya “TAGA BİLİŞİM” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "TAGA BİLİŞİM"in kendi iradesi ile verilecektir.


5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", "TAGA BİLİŞİM"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “TAGA BİLİŞİM”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Alıcı” ve “Tercüman” üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “TAGA BİLİŞİM”e bildirilmesi halinde “TAGA BİLİŞİM” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, "TAGA BİLİŞİM" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "TAGA BİLİŞİM"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "TAGA BİLİŞİM", "Üye"ler tarafından "TAGA BİLİŞİM"e iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye"ler, "TAGA BİLİŞİM"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "TAGA BİLİŞİM"in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "TAGA BİLİŞİM"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TAGA BİLİŞİM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TAGA BİLİŞİM"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “TAGA BİLİŞİM”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "TAGA BİLİŞİM ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “TAGA BİLİŞİM ARA YÜZÜ”NÜ kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “TAGA BİLİŞİM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “TAGA BİLİŞİM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "TAGA BİLİŞİM VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "TAGA BİLİŞİM’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. "TAGA BİLİŞİM VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen TAGA BİLİŞİM’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TAGA BİLİŞİM"in, "TAGA BİLİŞİM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TAGA BİLİŞİM", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, Tercüman, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "TAGA BİLİŞİM"in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde ieçrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "TAGA BİLİŞİM"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. "TAGA BİLİŞİM"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "TAGA BİLİŞİM", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “TAGA BİLİŞİM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "TAGA BİLİŞİM", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TAGA BİLİŞİM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TAGA BİLİŞİM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TAGA BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TAGA BİLİŞİM" tarafından yapabilir. "TAGA BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "TAGA BİLİŞİM"\'in kendi kontrolünde olmayan "Tercüman"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "TAGA BİLİŞİM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TAGA BİLİŞİM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "TAGA BİLİŞİM", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. "TAGA BİLİŞİM", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TAGA BİLİŞİM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.


6. "TAGA BİLİŞİM" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
"TAGA BİLİŞİM" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "TAGA BİLİŞİM" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "TAGA BİLİŞİM Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,
"SİTE" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "SİTE" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.

6.1. "TAGA BİLİŞİM" İlan Hizmetleri

6.1.1. "Üye", "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" üzerinden "TAGA BİLİŞİM" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve TAGA BİLİŞİM Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. "TAGA BİLİŞİM", "İlan Program"ları "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "TAGA BİLİŞİM", "Üye" tarafından "TAGA BİLİŞİM Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. "TAGA BİLİŞİM", "Üye" tarafından "İlan Program"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları “Portal”ın "İlan Program"larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. "TAGA BİLİŞİM", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TAGA BİLİŞİM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "TAGA BİLİŞİM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "TAGA BİLİŞİM", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “TAGA BİLİŞİM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "TAGA BİLİŞİM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "TAGA BİLİŞİM", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Programın"da "TAGA BİLİŞİM" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini "İlan Program"ında belirtildiği şekilde "TAGA BİLİŞİM" ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" açtığının, "TAGA BİLİŞİM" tarafından tespit edilmesi halinde, "TAGA BİLİŞİM"'in, bu kişinin tüm "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. "TAGA BİLİŞİM" Online Çeviri Hizmetleri
Online Çeviri hizmeti işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Tercüman" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde "TAGA BİLİŞİM"e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından "TAGA BİLİŞİM"in "Banka Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Tercüman"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Tercüman" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından "TAGA BİLİŞİM"e bildirilirse Alıcı" tarafından "TAGA BİLİŞİM"in "Banka Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "TAGA BİLİŞİM Online Çeviri Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Tercüman" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "TAGA BİLİŞİM"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
"TAGA BİLİŞİM" GÜVENLİ ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ”nden yararlanan "Tercüman"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Online Çeviri hizmetinden yararlanan "Tercüman"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1.1. "Online Çeviri Hizmetin"de "Alıcı", "Portal"da ilanları gösterilen "Tercüman"a ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini; "TAGA BİLİŞİM" internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden "TAGA BİLİŞİM"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek "Tercüman" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.2.1.2. "Online Çeviri Hizmeti"nde "Tercüman" eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse "Alıcı" "Onay” butonunu kullanarak "Tercüman"ya hizmeti satın alamk istediği fiyatı görerek onaylar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Tercüman"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Tercüman" kabul veya red beyanını "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "TAGA BİLİŞİM Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "TAGA BİLİŞİM"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Tercüman" tarafından "Alıcı"nin verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından TAGA BİLİŞİM’in "Banka Hesabı"na yatırılmaması durumunda taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. "Online Çeviri Hizmeti"nde "Tercüman" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

6.2.1.3."Alıcı", Portal" üzerinden "TAGA BİLİŞİM" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle "Tercüman" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "TAGA BİLİŞİM Hesabi"na yatırılmaması,"Tercüman"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Tercüman tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

6.2.1.4."Alıcı", "Portal" üzerinden "TAGA BİLİŞİM"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "TAGA BİLİŞİM"in "Banka Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "TAGA BİLİŞİM"in "Banka Hesabı" dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda “TAGA BİLİŞİM”in işbu sözleşmede belirtilen "Online Çeviri Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Tercüman"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. "TAGA BİLİŞİM", para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar "TAGA BİLİŞİM" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "SİTE"nin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise "Portal"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

6.2.1.5. "Alıcı", "Tercüman"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında "TAGA BİLİŞİM"in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.1.6. "Alıcı", "Tercüman"ya havale edilmesi için "güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Tercüman"nın "TAGA BİLİŞİM"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte " Hesap"ta bulunan "Alıcı" ve/veya "Tercüman" nın parası üzerinde "TAGA BİLİŞİM"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.2. Tercümanların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.2.1. "Tercüman" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Tercüman" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Tercüman" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "TAGA BİLİŞİM"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2.2."Tercüman", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.3. "Tercüman", "Alıcı"nın "Güvenli Hesaba" parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları süreç ve surelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.4. "Tercüman", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TAGA BİLİŞİM"e yapılan taleplere karşı "TAGA BİLİŞİM"i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.5. "Tercüman", işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, "TAGA BİLİŞİM" tarafından yönetilen "Güvenli Hesaba", "Alıcı" ve "Tercüman" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin Tercüman tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Tercüman", süreç ve sure içinde "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Tercüman"nın hesabına iletilmesi için "TAGA BİLİŞİM"e bildirimde bulunabileceğini veya "Tercüman" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Tercüman"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için "TAGA BİLİŞİM"e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Tercüman", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "TAGA BİLİŞİM"in, "Tercüman"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve " Hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Tercüman"ya iletilmesi için "TAGA BİLİŞİM"e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Tercüman", “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.6. "Tercüman", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Tercüman” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “TAGA BİLİŞİM” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “TAGA BİLİŞİM Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “Hesaba” gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.7. "Tercüman", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için " Hesaba" gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Tercüman"nın "TAGA BİLİŞİM"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte " Hesap"ta bulunan "Alıcı" ve/veya "Tercüman"nın parası üzerinde "TAGA BİLİŞİM"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "TAGA BİLİŞİM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. "TAGA BİLİŞİM" tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "TAGA BİLİŞİM" tarafından yasaklanmıştır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "TAGA BİLİŞİM" tarafından tespit edilmesi halinde "TAGA BİLİŞİM" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. "TAGA BİLİŞİM" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "TAGA BİLİŞİM" şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "TAGA BİLİŞİM"i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "TAGA BİLİŞİM"in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"\'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.


8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerın ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "TAGA BİLİŞİM"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "TAGA BİLİŞİM" "hizmet"leri ve "portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "TAGA BİLİŞİM" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "TAGA BİLİŞİM"in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "TAGA BİLİŞİM"in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "TAGA BİLİŞİM"in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5. "Üye"lerin, "TAGA BİLİŞİM" tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, "TAGA BİLİŞİM" tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.


9. Ücretlendirme
"TAGA BİLİŞİM", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", " Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
"TAGA BİLİŞİM", portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, TAGA BİLİŞİM kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.


10. Gizlilik Politikası
"TAGA BİLİŞİM", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "TAGA BİLİŞİM" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "TAGA BİLİŞİM VERİTABANI", "TAGA BİLİŞİM ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "TAGA BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""TAGA BİLİŞİM"\'e ait ve/veya "TAGA BİLİŞİM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "TAGA BİLİŞİM" hizmetlerini, "TAGA BİLİŞİM" bilgilerini ve ""TAGA BİLİŞİM"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TAGA BİLİŞİM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "TAGA BİLİŞİM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TAGA BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "TAGA BİLİŞİM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TAGA BİLİŞİM"; "TAGA BİLİŞİM" hizmetleri, "TAGA BİLİŞİM" bilgileri, "TAGA BİLİŞİM" telif haklarına tabi çalışmaları, "TAGA BİLİŞİM" ticari markaları, "TAGA BİLİŞİM" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
"TAGA BİLİŞİM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TAGA BİLİŞİM" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TAGA BİLİŞİM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TAGA BİLİŞİM"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TAGA BİLİŞİM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. "TAGA BİLİŞİM" Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "TAGA BİLİŞİM"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"TAGA BİLİŞİM"i yemin teklifinden ber?i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.